Nhà phố - Biệt thự tại Hồ Chí Minh

  2.350 tỷ 4.2 X 7
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1381
  1.550 tỷ 4 X 5
Diện tích: KXĐ
1 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1380
  1.9 tỷ 4.5 X 7
Diện tích: KXĐ
1 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1379
  1.85 tỷ 4.2 X 10
Diện tích: KXĐ
1 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1378
  2.85 tỷ 4.5 X 12
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1377
  2.7 tỷ 4 X 14
Diện tích: KXĐ
0 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1376
  2.5 tỷ 4 X 12
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1375
  1.92 tỷ 3.5 X 8
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1374
  1.750 tỷ 4 X 5.5
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1373
  1.950 tỷ 3.2 X 11
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1372
  1.970 tỷ 4 X 15
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1371
  2.430 tỷ 4 X 10
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1370
  2.76 tỷ 4 X 14
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1369
  2.3 tỷ 3.9 X 13
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1368
  1.350 tỷ 4 X 11.5
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1367
  Thỏa thuận 4.2 X 6.2
Diện tích: KXĐ
2 3 1 SHR Pháp lý:
Mã:1364
  1.920 triệu 4 X 8
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1363
  1.270 triệu 3.8 X 7
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1362
  1.350 tỷ 4 X 6
Diện tích: KXĐ
2 2 2 SHC Pháp lý:
Mã:1360
  680 triệu 3.2 X 5
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1359
  850 triệu 4 X 10
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1358
  670 triệu 3.3 X 6.5
Diện tích: KXĐ
1 1 1 SHC Pháp lý:
Mã:1357
  630 triệu 3.2 X 4.5
Diện tích: KXĐ
1 1 1 SHR Pháp lý:
Mã:1356
  610 triệu 3.2 X 4.5
Diện tích: KXĐ
0 0 0 SHC Pháp lý:
Mã:1355
  780 triệu 3 X 6
Diện tích: KXĐ
0 0 0 SHC Pháp lý:
Mã:1354
  680 triệu 3 X 5
Diện tích: KXĐ
1 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1353
  850 triệu 3 X 3
Diện tích: KXĐ
1 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1352
  950 triệu 3.5 X 5.5
Diện tích: KXĐ
0 0 0 SHC Pháp lý:
Mã:1351
  650 triệu 3.2 X 5
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1350
  750 triệu 4 X 5
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1349
  800 triệu 3.2 X 10
Diện tích: KXĐ
0 0 0 SHC Pháp lý:
Mã:1348
  595 triệu 3.2 X 5
Diện tích: 33 m2
1 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1347
  650 triệu 3 X 5
Diện tích: KXĐ
0 0 0 SHC Pháp lý:
Mã:1346
  650 triệu 3.6 X 10
Diện tích: 72 m2
0 1 SHR Pháp lý:
Mã:1333
  3.25 tỷ 5 X 18
Diện tích: 86 m2
0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1322
  2.85 tỷ 4 X 15
Diện tích: 57 m2
3 1 SHR Pháp lý:
Mã:1321
  2.6 tỷ 3.3 X 13
Diện tích: 37 m2
3 2 SHR Pháp lý:
Mã:1320
  3.9 tỷ 5 X 35
Diện tích: KXĐ
3 1 SHR Pháp lý:
Mã:1319
  700 triệu 4 X 4
Diện tích: KXĐ
0 1 0 SHC Pháp lý:
Mã:1318
  1.350 tỷ 3.2 X 10
Diện tích: KXĐ
2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1317
  2.050 tỷ 3 X 7.5
Diện tích: KXĐ
2 1 CCVB Pháp lý:
Mã:1316
  1.240 tỷ 4 X 10
Diện tích: KXĐ
2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1315
  1.4 tỷ 4 X 5.5
Diện tích: KXĐ
2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1314
  1.1 tỷ 3.5 X 9
Diện tích: KXĐ
2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1313
  580 triệu 3 X 4
Diện tích: KXĐ
2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1312
  730 triệu 3.1 X 6
Diện tích: KXĐ
2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1311
  800 triệu 3 X 6
Diện tích: KXĐ
1 1 SHC Pháp lý:
Mã:1310
  380 triệu 2.7 X 11
Diện tích: KXĐ
1 1 SHC Pháp lý:
Mã:1309
  2.350 tỷ 4 X 14
Diện tích: KXĐ
1 1 SHR Pháp lý:
Mã:1304
  2.450 tỷ 5 X 15
Diện tích: KXĐ
1 0 SHR Pháp lý:
Mã:1303
  460 triệu 3 X 4
Diện tích: 46 m2
2 2 0 SHC Pháp lý:
Mã:1298
  1.460 tỷ 4 X 14
Diện tích: 56 m2
2 2 2 SHC Pháp lý:
Mã:1297
  1.460 tỷ 4 X 10
Diện tích: 40 m2
2 2 2 SHR Pháp lý:
Mã:1296
  1.190 tỷ 4 X 4
Diện tích: KXĐ
2 2 1 CCVB Pháp lý:
Mã:1292
  Thỏa thuận 6 X 8
Diện tích: KXĐ
2 2 2 CCVB Pháp lý:
Mã:1291
  3.15 tỷ 4 X 18
Diện tích: KXĐ
2 2 1 CCVB Pháp lý:
Mã:1290
  7.6 tỷ 10 X 40
Diện tích: 400 m2
0 0 0 SHC Pháp lý:
Mã:1288
Top
Tin đã lưu